نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استانداردتحقیق و آزمایش ژئوتکنیکی-بررسی آزمایشگاهی خاک-بخش 11. تعیین تراوائی به کمک روش بار ثابت و افتانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
اسدیان فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

تدوین استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

این استاندارد برای استفاده در فعالیت های مرتبط با خاک و مهندسی پی آماده شده است. در آن روش های آزمون در آزمایشگاه برای تعیین ضریب تراوایی آب در خاک های اشباع (از آب) بیان می شود. در روش های آزمایشگاهی پیشنهاد شده، نمونه های خاک در معرض جریانی از آب که از داخل نمونه عبور می کند قرار می گیرند. شرایط فشار آب و حجم آب عبور کننده از نمونه ها به منظور سنجش تراوایی اندازه گیری می شوند.
نتایج به دست آمده برای محاسبه جریان آب زیرزمینی و تعیین قابلیت نفوذ لایه های ناتراوای مصنوعی و لایه های فیلتری مورد استفاده قرار می گیرند.
تعیین تراوائی به کمک روش بار ثابت و افتان در آزمایشگاه های آب و خاک نتیجه حاصل از این طرح می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):