نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

انجام مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور- گروه صنایع مصرفی کم دوام رشته صنایع شیمیایی پایانیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

در این طرح، اطلاعات جامعی در زمینه صنایع شیمیایی گردآوری شد و بررسی آماری و وضعیت هر شاخه از صنایع شیمیایی در ایران و جهان صورت گرفت.
برای اخذ نظر کارشناسان خبره در هر شاخه صنعتی، پرسشنامه هایی برای آنان ارسال گردید و با برخی از ایشان مذاکرات فنی صورت گرفت و در نهایت گزارش های استراتژی توسعه در پنج شاخه زیر ارائه گردید
:
- صنایع شوینده و بهداشتی
- صنایع لاستیک و پلاستیک
- صنایع دارویی و آرایشی
- صنایع رنگ، رزین و چسب
- صنایع سموم دفع آفات نباتی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):