نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه «اسید سیتریک» از انارهای وحشیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
صمدی عبدالرئوف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1367

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از مطالعات جهت انجام طراحی نیمه صنعتی قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

«اسید سیتریک» (2- ئیدروکسی1 و 2 و 3- پریان تری کربوکسیلیک اسید) یکی از مواد طبیعی است که در واکنش های بدن جانوران و بافت های گیاهان شرکت دارد و یک اسید آلی است که استفاده بسیار وسیعی در صنایع غذایی و دارویی دارد. تهیه «سیتریک اسید» بدین صورت می باشد: ابتدا به آب انار حاصل از انارهای وحشی مقداری آب آهک اضافه نموده سپس «سیترات کلسیم» به دست آمده را توسط «اسید سولفوریک» به «سیتریک اسید» تبدیل می کنیم «اسید سیتریک» حاصل را تغلیظ کرده محصول را به دست می آوریم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):