نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل منطقه ای خشکسالی و تهیه نقشه های مصرف آب و اولویت های آن در مواقع خشکسالی در محیط GISگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: هیدرولوژی اقلیم شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان مدیریت

خروجی طرح: 

پیاده سازی سیستم های مناسب جهت تهیه آب شرب منطقه جنوب، آب و فاضلاب استان هرمزگان، وزارت نیرو و استانداری هرمزگان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه مطالعه همه جانبه وضعیت خشکسالی در استان، توزیع مکانی خشکسالی های منطقه آنالیز و تهیه نقشه های گستره مکانی است. به علاو ه شناخت شدیدترین سال های خشکسالی در طی دوره آماری و مناطق آسیب پذیر از نظر خشکسالی از اهداف دیگر این طرح است. از اهداف عمومی دیگر این طرح تجزیه و تحلیل و تهیه نقشه های آبرسانی مصنوعی در هر یک از بخش های صنعتی، دام، کشاورزی، خانگی می باشد به علاوه اولویت بندی مصرف آب در موا قع خشکسالی و حجم کل آب مصرفی در سال های بدون خشکسالی و سال های خشکسالی به تفکیک بخش ها و شهرستان های استان می باشد و بهینه سازی سیستم های آب شیرین کن های خورشیدی و جایگزینی انرژی تجدیدپذیر بر جای انرژی ها با سوخت فسیلی در تولید آب شیرین که در این طرح آب شیرین کن های انرژی مایل با سیستم های بهینه سازی شده مد نظر قرار گرفته است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی این طرح عبارت اند از:
-1 تحلیل منطقه ای خشکسالی استان هرمزگان شامل علل بروز شاخص های خشکسالی انتخاب ایستگاه های هواشناسی، بررسی آسیب پذیری خشکسالی تبعات منفی در زمینه خشکسالی
-2
منابع آب های سطحی و زیرزمینی شامل مطالعه حوضه های آبریز رودخانه های مختلف، بررسی منابع آب زیرزمینی شهرستان های مختلف
-3
تحلیل الگوی جمعیت و پراکنش آن شامل سیمای جمعیت شهرستان های استان
-4
ارزیابی آب مصرفی بخش کشاورزی، دام، صنایع و شرب
به واسطه اطلاعات موجود از منابع آب در این طرح می توان در مواقع بحران برای آب مصرفی بخش های مختلف استان اولویت بندی نمود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):