برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد راهنمای دز سنجی برای برنامه های رها سازی حشرات عقیمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی

پژوهشگران: 
بافته چی لادن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان دفع آفات و بیماری های گیاهی، سایر موسسات کشاورزی و تحقیقاتی ذیربط می توانند از نتایج این طرح بهره برداری کنند.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنما برای روش های کلی دزیمتری قابل استفاده جهت عقیم سازی حشرات زنده با پرتو ها است که به منظور استفاده در برنامه مدیریت آفات به کار می رود. اولین کاربرد حشرات عقیم پرتو دیده، در فناوری عقیم سازی حشرات است که تعداد زیادی از این حشرات برای جفتگیری در محیط رها می شوند و به این ترتیب جمعیت این گونه بخصوص کنترل می شود. کاربرد بعدی این حشرات عقیم به عنوان میزبان بی خطر برای پرورش حشرات انگل است.
روش کار مشخص شده در این راهنما کمک می کند که از دریافت دز جذبی در حشرات فرآوری شده از منابع پرتوهای یونساز، گاما، الکترون و پرتو ایکس، در محدوده از قبل تعیین شده، اطمینان حاصل شود. اطلاعاتی درخصوص میزان دز مناسب جهت کاربرد ویژه حشرات عقیم و یا روش تعیین میزان دز مناسب، در دستور کار این راهنما نیست
.
تولید حشرات پرورش یافته کارگاهی در طرح های رهاسازی حشرات عقیم (به عنوان مثال فن حشرات عقیم یا
(SIT برای سرکوبی و ریشه کنی جمعیت آفات به کار می روند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):