نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ایجاد دانش فنی تولید پتاسیم لائوراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
کمبرانی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: شرکت اسپک

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در جهت ایجاد دانش فنی این ماده سه مرحله فعالیت انجام گرفت:
الف) فاز مطالعاتی: با توجه به نوع ماده، اطلاعات کاملی از مشخصات، روش های تولید مواد مشابه و نحوه شناسایی و آنالیز این ماده جمع آوری گردید
.
ب) فاز آزمایشگاهی: در این مرحله، با ترسیم روند اجرای آزمایش ها، چندین مرحله تولید آزمایشگاهی این ماده انجام گرفت و مشخصات آن با نمونه خارجی این ماده مقایسه گردید. در نهایت محصول تولیدی با کیفیت مناسب به دست آمد
.
ج) فاز
bench و plilot: در آخرین مرحله، 60kg از این ماده و در فاز bench تولید و پس از مصرف آن در واحد مربوطه در پتروشیمی تبریز و تایید کیفیت نمونه، عملیات تولید نیمه صنعتی آن آغاز گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):