نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه «خاک فعال»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شعبانی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تهیه «خاک فعال» تدوین شده و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، تهیه «خاک فعال» برای مصرف در صنایع تصفیه روغن های خوراکی و صنعتی است. در این طرح با استفاده از خاک رس، شیوه های فعال سازی آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از رنگبری تجزیه و تحلیل گردیده است. بر این اساس، مراحل گوناگونی چون «آسیاب کردن، افزایش اسید، حرارت دادن و صاف کردن» روی گونه های معدنی صورت گرفته که منجر به دست یابی به خاک فعال با خاصیت رنگبری مطلوب شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):