نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی واحد پایلوت و تولید آزمایشگاهی آب اکسیژنه در مقیاس Benchگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
احمدپناه سیدجواد (همکار طرح)
رجبی مهرداد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1379

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

آب اکسیژنه اکسیدکننده ای بسیارقوی است و به این دلیل مصارف زیادی در صنعت دارد.علیرغم نیاز فراوان کشور، این ماده با ارزش در داخل تولید نمی شود و با قیمت زیاد از خارج وارد می شود. در مجموع آب اکسیژنه به چهار روش صنعتی تولید می شود: 1- روش الکتروشیمیایی، 2- روش تر، 3- روش اکسیداسیون آنتراهیدروکینون، 4- روش اکسیداسیون ایزوپروپانل.
البته حدود 80% آب اکسیژنه تولیدی در جهان به روش اکسیداسیون آنتراهیدروکینون تولید می شود. برآوردهای فنی و اقتصادی نیز نشان از برتری نسبی این روش در تولید صنعتی آب اکسیژنه دارد. تولید آب اکسیژنه با روش آنتراکینون شامل چهار مرحله اساسی است: 1- هیدروژناسیون، 2- اکسیداسیون، 3- استخراج، 4- تغلیظ و خالص سازی. به طوری که ابتدا آنتراکینون درحضور کاتالیزور و با هیدروژن واکنش داده و هیدروژنه می شود و سپس آنتراهیدروکینون تشکیل شده درحضور اکسیژن هوا آب اکسیژنه را تولید می نماید. آب اکسیژنه تولیدشده پس از خالص سازی، تغلیظ شده و به آن پایدارکننده اضافه می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):