نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز سدیم فلوراید، آمونیم فلوراید و آمونیم بی فلورایدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1379

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق و نمونه تولید شده به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

ترکیبات فلوئوردار از مواد اولیه وارداتی کشور است که به دلیل وجود سنگ معدن فلوریت (CaF2) امکان تولید آنها در کشور میسر است. در این طرح روش های تهیه و تولید سدیم فلوراید، آمونیم فلوراید و آمونیم بی فلوراید بررسی شده و در مقیاس آزمایشگاهی نیز این مواد تهیه شده اند.
باتوجه به مقالات و پتنت های مرتبط با تولید سه ماده فوق الذکر، روش بهینه بر اساس امکانات و نیازهای صنایع کشور، انتخاب شده است. در مرحله آزمایشگاهی اثر پارامترهای مختلف مانند غلظت محلول های اولیه، دمای حداکثر واکنش،
pH انتهای واکنش، زمان واکنش و زمان کریستال گیری بررسی شد. راندمان تولید سدیم فلوراید، آمونیم فلوراید و آمونیم بی فلوراید به ترتیب 98%، 50% و 75% بوده و با درجه خلوص 99، 99 و 96 درصد بدست آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):