نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد پلی فسفات ها برای مصارف صنعتی (شامل صنایع غذایی)-اندازه گیری میزان کلسیم-روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ایگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد اندازه گیری میزان کلسیم در پلی فسفات های صنعتی (شامل صنایع غذایی) به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
هیدرولیز اولیه به وسیله جوشاندن آزمونه در حضور هیدروکلریک اسید و افزودن یون های سدیم با غلظت ثابت، جهت تثبیت کلسیم، افزودن لانتانیم کلراید برای افزایش حساسیت روش، اسپری محلول به داخل شعله نیتروزکسید استیلن و اندازه گیری مقدار کلسیم به روش اسپکترومتری جذب اتمی به کمک لامپ کاتدی توخالی کلسیم در طول موج
422.7 mm.
این روش برای اندازه گیری میزان کلسیم در پلی فسفات های صنعتی (شامل صنایع غذایی) که مقدار کلسیم آنها برابر یا بیشتر از 50 mg/lg است، کاربرد دارد. وجود 5mg/mL سیلیکای محلول در آزمونه، مزاحمتی بوجود نمی آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):