نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک آزمون غربالگری برای جوانه زنی دانه رست های کاهو (Lactuca sativa L.)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش هایی برای تعیین اثرات خاک ها یا نمونه های دیگر آلوده بر روی جوانه زنی دانه رست های کاهو می باشد.
این استاندارد ملی ایران برای آزمایش خاک ها، مواد خاکی، کمپوست ها، گل و لای و مواد شیمیایی آلوده همچنین اندازه گیری اثرات موادی که تعمدا به خاک اضافه شود و برای مقایسه خاک هایی با کیفیت شناخته شده یا ناشناخته، کاربرد دارد. این استاندراد ملی ایران برای آلاینده های فرار کاربرد ندارد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):