نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد کیفیت آب-روش هایی برای ارزیابی و کنترل میکروبیولوژی محیط های کشت مورد استفاده برای شمارش کلنی در آزمون های کیفیت آبگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

رشد میکروارگانیسم ها بر روی محیط های کشت به عوامل بسیار مهم بستگی دارد، که شامل موارد زیر می باشند:
-
در دسترس بودن مواد غذایی مناسب
-
موجود بودن اکسیژن یا گازهای دیگر
-
رطوبت به مقدار ضروری
-
PH مناسب محیط کشت
-تنظیم و تثبیت دماهای مناسب
-سترون بودن محیط کشت و عاری بودن آن از آلودگی بعد از تلقیح
-قابلیت تکرارپذیری محیط های کشت با حداقل تغییرات
پرهیز از شمارش پلیت های پرتراکم
برای اطمینان از تکرارپذیری نتایج میکروبیولوژی و برای امکان پذیر بودن مطالعات مقایسه ای بین آزمایشگاهی، آماده سازی محیط های کشت میکروبیولوژی باید بسیار منظم باشد. این استاندارد شامل راهنمایی هایی برای اطمینان از آماده سازی مطلوب محیط های کشت که بتوان از آنها برای پیش بینی های رشد مشابه از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر استفاده کرد، می باشد
.
این استاندارد برای مقایسه و ارزیابی محیط های کشت مختلف که برای هدفی مشابه استفاده می گردند، کاربرد دارد. این روش برای ارزیابی هر محیط کشت جامدی که جهت جداسازی و شمارش باکتریولوژیکی استفاده می شوند، به کار می رود. این استاندارد فقط در خصوص محصول نهایی آماده جهت آزمون، به کار می رود و برای فرمولاسیون یا آماده سازی محیط های کشت ترکیبی کاربرد ندارد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):