برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلورخاک-قسمت دوم:اثرات مواد شیمیایی بر ظهور و رشد گیاهان عالیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی گیاهی

پژوهشگران: 
زینالی امینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

استاندارد «کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک-قسمت دوم:اثرات مواد شیمیایی بر ظهور و رشد گیاهان عالی» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در دویست و بیست و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ 13/11/87 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. این آزمایش سمیت گیاهی براساس پاسخ یک گونه گیاهی به غلظت های مختلف ماده شیمیایی وارد شده به خاک در مرحله ظهور و رشد اولیه، می باشد. بذرهای گونه های گیاهی انتخاب شده در گلدان هایی که خاک آنها با ماده شیمیایی مخلوط شده و در گلدان های شاهد کاشته می شوند. گلدان ها در شرایط رشد نگه داری می شوند. ظهور و وزن (تر یا خشک) بخش های هوایی گیاهان مورد آزمایش با گیاهان شاهد، مقایسه می شود. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش کاربردی برای سنجش اثرات سمی مواد شیمیایی مایع یا جامد وارد شده به خاک در ظهور و مراحل اولیه رشد گروه وسیعی از گیاهان، می باشد. این استاندارد برای آسیب دانه رست ها که در تماس مستقیم با مواد شیمیایی موجود در فاز مایع یا بخار که در خارج از محیط خاک هستند، کاربرد ندارد. هم چنین این روش برای مقایسه خاک های با کیفیت مشخص و نامشخص، نیز کاربرد دارد.
متن اصلی این استاندارد از موسسه استاندارد تهیه و ترجمه شد. این استاندارد روشی را برای ارزیابی کیفیت خاک، به دنبال افزودن مواد شیمیایی یا پس از آلودگی آن با نوع ناشناخته ای از مواد، شرح می دهد. آزمایشات این استاندارد جهت تعیین اثر مواد شیمیایی وارد شده در خاک بر روی ظهور و رشد گیاه، می باشد. در مورد خاک های آلوده، مواد شیمیایی خاص شناسایی نمی شوند و بنابراین، اطلاعات صحیحی در مورد حلالیت، فشار بخار، فرمول مولکولی و غیره نمی تواند گزینش شود. یکسان سازی توصیه نمی شود، ولیکن رقیق کردن خاک آلوده با خاک یا شن غیرآلوده شاهد پیش از آزمایش باید انجام پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):