نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان کنترل فرسایش خندقی به وسیله پرچین های گیاهی در منطقه سلامات اهوازگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
شهبازی علی (مسئول طرح)
یزدی پور عبدالرحمن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش مربوطه و ارسال آن به کارفرما جهت بهره برداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح ارائه راهکاری مناسب و سازگار با محیط زیست جهت کنترل و یا کاهش فرسایش خندقی در منطقه سلامات اهواز، که به داشتن این نوع فرسایش معروف است، می باشد.
این طرح به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام گردید. تیمار اصلی این تحقیق نوع گیاه (پوتار، نریشت و چاییر) و تیمار فرعی آن فاصله پرچین های گیاهی از رأس خندق (5، 7.5 و 10 متر) می باشد. جهت مقایسه تیمارها با یک شاخص، کلیه فواصل فوق بدون کشت هیچ گونه گیاهی (تیمار شاهد) نیز در نظر گرفته شد. بدین ترتیب 36 خندق تقریبا همسان در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این طرح به مدت چهار سال در منطقه سلامات اهواز انجام گردید.
نتایج نشان داد که کشت گیاهان مذکور در کف خندق باعث کندی سرعت رواناب و به دام انداختن رسوب در پشت پرچین ها می شود. تیمار شاهد در کلیه فواصل با کاهش ارتفاع خاک (کنده شدن خاک از کف) همراه بود در حالی که پرچین ها باعث افزایش ارتفاع خاک (رسوب مواد معلق همراه رواناب در پشت پرچین های گیاهی) شدند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):