نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح جامع مرتع داری «استان ایلام» (منطقه ایلام شوراب خانعلی)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جنگل و مرتع

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1371

کارفرما: سازمان جهادسازندگی استان ایلام

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این پروژه به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

حوزه مورد مطالعه در استان ایلام در حد فاصل مختصات جغرافیایی 33o 25' تا 34o 10' عرض شمالی و طول جغرافیایی 46 تا 47 شرقی قرار دارد و مساحت منطقه مورد مطالعه 153975 هکتار می باشد.
هدف از اجرای این طرح به دست آوردن اطلاعاتی راجع به «فیزیولوژی، هوا و اقلیم، ژئومورفولوژی، سنگ شناسی، پوشش گیاهی، خاک شناسی، هیدرولوژی و فرسایش منطقه» و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده و ارائه نقشه های لازم برای بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدید شونده موجود در منطقه است.
مطالعات در مقیاس 1.50000 انجام شده و نتایج حاصل به صورت گزارش همراه با نقشه های تهیه شده به کارفرما ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):