نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین توزیع اندازه ذرات به روش ته نشینی گرانشی مایع-قسمت دوم: روش پی پت ثابتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
مقدم فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

تمامی مراکز و آزمایشگاه هایی که از پی پت ثابت استفاده می کنند، می توانند از نتایج این طرح استفاده نمایند


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح تعیین توزیع اندازه ذرات، در گستره اندازه 1mm تا 10mm، با استفاده از پی پت ثابت، به روش ته نشینی گرانشی در یک مایع است. این پی پت، پی پت اندرسن نامیده می شود. پی پت اندرسن یک روش اندازه گیری افزایشی را به کار می برد که توزیع جرم را به طور مستقیم می دهد. در روش های افزایشی، غلظت جامدات در سطح اندازه گیری جزئی از جرم نمونه را می دهد که دارای ذراتی با قطر کمتر از مقداری متناسب با سرعت سقوط در زمان نمونه برداری می باشد.
نمونه ها به وسیله یک پی پت کالیبره شده از یک سوسپانسیون در حین ته نشینی در زمان های مشخص برداشته می شوند. توزیع تجمعی جرمی پودر به طور مستقیم با وزن کردن مواد باقیمانده پس از حذف ماده سوسپانسیون کننده از هر نمونه برداشت شده، به دست می آید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):