برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر زه آب های مزارع نیشکر بر تغییرات کیفیت آب و بیوماس پوشش گیاهی تالاب شادگانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش مربوطه و ارسال آن به کارفرما جهت بهره برداری
-
ارائه مقاله در یازدهمین کنگره علوم خاک ایران


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بررسی تاثیر زه آب های مزارع نیشکر سه واحد کشت و صنعت جنوب اهواز که در شرق رودخانه کارون واقع شده اند بر کیفیت آب تالاب بین المللی شادگان و بیوماس پوشش گیاهی آن می باشد.
در این تحقیق 10 نقطه انتخاب گردید و نتایج تجزیه های شیمیایی آن با نتایج همان نقاط در 10 سال قبل مقایسه گردید. نمونه برداری به مدت دو سال و در هر فصل تکرار گردید و نتایج با مشابه آن در 10 سال قبل مقایسه شد. همچنین تغییرات پوشش گیاهی منطقه با زمان مشابه آن در 10 سال قبل مقایسه گردید.
نتایج نشان داد در کلیه نقاط مورد مطالعه به جز نقاطی که در مجاورت ورودی آب رودخانه جراحی به تالاب بودند میزان املاح افزایش یافته و قابلیت هدایت الکتریکی نیز افزایش یافته است. همچنین در بیشتر نقاط این تالاب برخی گونه های گیاهی از بین رفته و گونه های جدید مقاوم به شرایط جدید استقرار یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):