نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح جامع مرتع داری «استان کرمانشاه» (منطقه گیلان غرب سومار)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جنگل و مرتع

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1369

کارفرما: سازمان جهادسازندگی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح به دست آوردن اطلاعات مربوط به «فیزیوگرافی، اقلیم، سنگ شناسی و ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، خاک شناسی، هیدرولوژی و فرسایش منطقه» و در نهایت تلفیق نتایج به دست آمده و ارائه نقشه های لازم برای بهینه سازی و بهره برداری از اراضی و حفاظت منابع طبیعی تجدید شونده موجود در منطقه ای به وسعت 177004 هکتار و در محدوده جغرافیایی که 45o 30' تا 48o 14' عرض شمالی و 34 23 47o33', 5218 طول جغرافیایی و شامل سه حوضه رودخانه گیلان غرب، رودخانه کنکاکوش و رودخانه کنگیر بوده است.
مطالعات انجام شده در مقیاس 1:50000 بوده و نتایج به دست آمده به صورت گزارش همراه با نقشه های تهیه شده ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):