نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

معرفی و شناسایی گونه های درختی سریع الرشد برای مناطق مختلف ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزاراشات و دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به احتمال قریب به یقین می توان گفت که در گذشته قسمت عمده ای از مساحت کشور ما پوشیده از جنگل بوده است. اکنون نشانی از آن بجز در نواحی محدود باقی نمانده است. چرای بی رویه دام، قطع درختان، عدم توجه به پوشش گیاهی و بالاخره عوامل متعدد دیگر باعث گردید که جنگل های سرسبز کشور جای خود را به بیابان های بی آب و علف دهد که حاصل آن کاهش پوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاک می باشد. تا آنجا که سیل های مهیب و شن های روان از هر گوشه و کنار سرازیر شده، دهات، مزارع و شهرها را تهدید کرده و خسارات زیاد و ضایعات جبران ناپذیری ببار آورد. با توجه به اینکه سطح وسیعی از ایران را مناطق خشک و نیمه خشک فرا گرفته است، ضرورت توجه به جنگلکاری با استفاده از گیاهان سریع الرشد احساس می گردد.
در این تحقیق خصوصیات گیاه شناسی و نیازهای اکولوژیکی گونه های سریع الرشد شناسایی شده و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در هر منطقه بررسی شد. همچنین خصوصیات هر منطقه آب و هوایی کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفت. جنگلکاری به منظور تولید چوب برای صنعت کاغذسازی، هیزم، حصارکشی، امنیت، ایجاد تفرجگاه ها، حفظ خاک و کنترل فرسایش انجام می شود. بنابراین در این طرح نسبت به شناسایی، انتخاب و کشت گونه های درختی سریع الرشد اقدام گردید و با توجه به خصوصیات گونه های درختی سریع الرشد و خصوصیات هر منطقه آب و هوایی، گونه های مناسب و سازگار با هر منطقه معرفی شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):