برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ازدیاد کلنی پایه هلو و بادام GF677گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
عبادی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما
-
تهیه نهال های پیوندی و ارائه گزارش نهایی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طول عمر کوتاه درختان هلو و حساسیت درختان بادام به شرایط PH بالا و زهکشی نامناسب خاک، عملکرد آن را کاهش داده است. از سوی دیگر پایه های بذری و رشد درختان در باغ یکنواخت نمی باشد. برای رفع این مشکلات درنظر است تا با تولید انبوه درختان پیوندی هلو و بادام بر روی پایه GF677 که از خارج وارد شده است براین مشکلات فائق شد.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
انجام طرح مربوط به قلمه های خشبی
-
انجام طرح مربوط به قلمه های برگدار
-
تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه گزارشکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):