برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثر کمی متغیرهای محیطی در رخداد فرسایش خندقی و معرفی مناسب ترین مدل پیش بینی رشد طولی خندقگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی به کارفرما
-چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی منابع طبیعی دانشگاه تهران
-چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی انجمن آبخیزداری ایران
-ارائه مقاله در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
-ارائه مقاله در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه آبخیز
-ارائه مقاله شفاهی در پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه آبخیز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با انتخاب 32 خندق و با استفاده از داده های تاریخی به دست آمده از اطلاعات حاصل از تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای مربوطه، همراه با عملیات میدانی و بازدید های مربوط به موقعیت مکانی خندق های انتخابی، میزان رشد طولی هر یک از خندق های مورد بررسی تعیین شده است
این تحقیق در زیر آبخیز چپ گمیش آباد یکی از زیر حوزه های آبریز زنجانرود واقع درشمال غرب شهرستان زنجان با استفاده از داده های تاریخی به دست آمده از اطلاعات حاصل از تفسیر عکس های هوایی مربوط به سال های 1346، 1335 و 1380 تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های 1370 و 1377 همراه با عملیات میدانی و بازدید های مربوط به موقعیت مکانی خندق های انتخابی انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها با توجه به ماهیت مختلف داده های مورد نیاز درباره پستی و بلندی، زمین شناسی، ژئومرفولوژی، خاک شناسی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، هواشناسی و اقلیم و تفسیر تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با بکارگیری نرم افزار (ILWIS) و داده های سنجش از دور (RS) که بخش عمده آن را آزمون های رگرسیون تشکیل می دهد انجام پذیرفته است.
طبق نتایج حاصل از مطالعات بین میزان کربن آلی، سیلت، مساحت حوزه آبخیز پیشانی بالادست و بارندگی 24 ساعته با رشد طولی رابطه معنی دار وجود دارد. ضمن آنکه مناسب ترین مدل پیش بینی رشد طولی خندق در زیر آبخیز چپ چپ گمیش آباد مدل FAO تشخیص داده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):