نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کشت و پرورش گیاهان دارویی «کاسنی، گاوزبان و نعناع»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1378

کارفرما: شرکت ایران داروک

خروجی طرح: 

عملکرد حاصل از کشت گیاهان دارویی مذکور تحویل «شرکت ایران داروک» شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در راستای به کارگیری نتایج مطالعات و پروژه های تحقیقاتی انجام شده در گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، زمینی به مساحت یک هکتار آماده گردید و سه گونه گیاه دارویی «کاسنی، گاوزبان و نعناع» در آن قطعه آماده شده کشت گردید. لازم به ذکر است که بذرهای «گاوزبان و کاسنی» در اوایل اردیبهشت ماه به طور مستقیم در زمین اصلی کشت شدند و قطعات ریشه «نعناع» در پاییز 1377 در شیب های مزرعه نشا گردیدند. برداشت سرشاخه های «نعناع» در اواسط اردیبهشت ماه شروع شد و هم اکنون ادامه دارد و بوته های «گاوزبان و کاسنی» در مراحل تکمیل سیکل رویشی خود بوده که در زمان مناسب برای حصول حداکثر عملکرد کمی و کیفی برداشت خواهد شد.
در راستای انجام این تحقیق، تنگناها و مشکلات کشت و پرورش گیاهان دارویی در سطح انبوه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مسیر ادامه تحقیقات کاربردی روی این گیاهان برای گروه مشخص شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):