نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی علف های هرز گیاهان دارویی و بررسی روش های مبارزه با آن هاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
قشلاقی نادر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق برای کشت انبوه گیاهان دارویی مورد استفاده مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به اهمیت شناسایی علف های هرز و کنترل در کاهش هزینه های تولید و بالا بردن کیفیت و راندمان تولید گیاهان دارویی، علف های هرز مزارع «کدوی دارویی، بادرنجبویه، نعناع فلفلی و مریم گلی» شناسایی شد که مهم ترین علف های هرز شناسایی شده مزارع مورد آزمایش به شرح زیر می باشد:
مرغ، ایارسلام، قیاق، کنگر وحشی، پیچک، ارزن وحشی، سلمه تره، علف هفت بند، پنیرک، توق، یولاف وحشی، بارهنگ، تاج ریزی و شیر تیغک
همچنین به منظور کنترل علف های هرز مزارع توسط سموم مختلف علف کش مورد سم پاشی قرار گرفت که سموم مورد آزمایش و دزهای مصرفی به شرح زیر می باشد:
گالانت: 2 لیتر در هکتار، 3 لیتر در هکتار
ترفلان: 1.5 لیتر در هکتار، 2 لیتر در هکتار، 3 لیتر در هکتار
فوزیلید: 1.5 لیتر در هکتار، 2.5 لیتر در هکتار، 3 لیتر در هکتار
داکتال: 6 کیلوگرم در هکتار، 10 کیلوگرم در هکتار
مناسب ترین سموم و دزهای مصرفی با توجه به سهولت استفاده و تاثیر در کنترل علف هرز بدین شرح می باشد:
الف: بادرنجبویه: ترفلان 3 لیتر در هکتار پیش از رویش علف های هرز
گالانت 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
ب: کدو دارویی: ترفلان 3 لیتر در هکتار پس از 4 برگی شدن بوته کدو و یک بار وجین
گالانت 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
ج: مریم گلی: ترفلان 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
گالانت: فوزیلید 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
د: نعناع فلفلی: ترفلان 3 لیتر در هکتار یا داکتال 10 کیلوگرم پیش از رویش علف های هرز گالانت یا فوزیلید 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):