نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارائه روشی برای مکان یابی برنامه های بیومکانیک در مرتعگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی

خروجی طرح: 

ارائه گزاراشات و دانش فنی به کارفرما
-
ارائه نقشه های واحدهای کاری و واحدهای برنامه ریزی برای حوزه های آبخیز فرسمانه و نجم آباد
-
ارائه مقاله در چهارمین همایش ملی مرتعداری


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این تحقیق به منظور ارائه روشی آسانتر و کاربردی تر از روش های مرسوم، برای تهیه نقشه های عملیات اصلاحی بیومکانیک مرتع انجام شد
حوزه های مورد مطالعه این طرح فرسمانه در استان مرکزی و نجم آباد در استان تهران می باشد. سیستم کاری روش ژئومرفولوژی بر اساس سه عامل 1 شناسایی فاکتورهای محیطی 2 تعیین قابلیت (بسته به هدف از پیش تعیین شده توسط کارفرما) 3 برنامه ریزی، پایه گذاری شده است. در دو روش مرسوم برای تهیه نقشه های بیومکانیک مرتع، یعنی روش ژئومرفولوژی برای شناخت، ارزیابی و قابلیت منابع طبیعی و روش ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین بر مبنای آمایش سرزمین، تعداد واحد های ایجاد شده بسیار زیاد است. مطالعات انجام شده در مقیاس 25000: 1 بوده و نتایج به دست آمده به صورت گزارش همراه با نقشه های تهیه شده ارائه گردیده است.
نتایج این طرح شامل 3 قسمت اصلی است. در قسمت اول دو روش ژئومرفولوژی و آمایش سرزمین برای تهیه نقشه واحد های کاری و واحد های برنامه ریزی در دو منطقه با یکدیگر مقایسه می گردد. در قسمت دوم شاخص های لازم برای اجرای عملیات بیومکانیک مرتع مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت سوم روشی مناسب برای تهیه نقشه عملیات بیو مکانیک مرتع به کارفرما ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):