نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اپتیک یکپارچه-فصول مشترک پارامترهای مربوط به خواص جفت شدگیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
غفوری وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین استاندارد ملی و ثبت آن و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خواص مربوط به جفت شدگی نور، درون و بیرون تراشه های اپتیکی یکپارچه و تراشه ها با مدارهای مجتمع اپتو الکترونیکی می باشد. کاربرد این استاندارد به جفت شدگی سر به سر از طریق سطوح انتهایی موجبر منحصر است. این تعاریف مبنایی برای تعیین اجزای جفت شده (مثلا فیبرها، تراشه های اپتیکی یکپارچه) مربوط به خواص جفت شدگی را فراهم می کند.
امکان استفاده کاربران از متن استاندارد در ساخت و نحوه عملکرد تعیین خواص مربوط به جفت شدگی نور، درون و بیرون تراشه های اپتیکی یکپارچه و تراشه ها با مدارهای مجتمع اپتو الکترونیکی تجهیزات اپتیکی و الزامات مناسب برای هماهنگی لازم بین آزمایشگاه های مختلف اپتیکی در زمینه فیبرها، تراشه های اپتیکی می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):