برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل رفاهی و معیشتی در استان کرمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: اقتصاد (برنامه ریزی سیستم ها)

پژوهشگران: 
عبادی حسین (همکار طرح)
میرحسینی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

جهاددانشگاهی استان کرمان این طرح را به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی استان اجرا کرده است.مولفه های اصلی این تحقیق عبارتند: وضعیت عمومی رفاهی و معیشتی، مسکن، بهداشت، آموزش، بیمه های اجتماعی، بیمه های درمانی، بیمه حوادث، بیمه بیکاری و از کار افتادگی، بازنشستگی امور اجتماعی، روش های تامین اجتماعی غیر بیمه. برای اجرای این پروژه ابتدا شاخص های هر مولفه تدوین شد تا بتوان هر یک از مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرار داد. سپس، وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف گردیده است. در نهایت راهبردهایی برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی اهداف تعیین شده ارائه گردیده است.
در این تحقیق پس از ارائه توصیف مناسبی از وضعیت مسائل رفاهی و معیشتی در استان کرمان، راهبردها و سیاست هایی برای ارتقاء سطح رفاه در استان در طول برنامه ای پنج ساله ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):