نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر شدت های چرای دام بر عناصر N.P.K خصوصیات فیزیکی خاک و پوشش گیاهی در مراتع (نیمه بیابانی ساوجبلاغ)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
کهندل اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی به کارفرما
-
چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی منابع طبیعی دانشگاه تهران
-
چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی بیابان
-
ارائه مقاله در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه آبخیز
-
ارائه مقاله در پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه آبخیز


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح با توجه به مشکلات موجود در مراتع، پس از تعیین خصوصیات شیمیایی خاک به خصوص سه عنصر اصلی N.P.K و خصوصیات فیزیکی خاک (بافت خاک، نفوذپذیری، رطوبت، خلل و فرج و وزن مخصوص) و همچنین ترکیب گیاهی، میزان استقرار گیاهان در سه سایت مرجع، بحرانی و کلید برای منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه ارائه گردید.
پس از تعیین خصوصیات شیمیایی خاک به خصوص سه عنصر اصلی N.P.K و خصوصیات فیزیکی خاک (بافت خاک، نفوذپذیری، رطوبت، خلل و فرج، وزن مخصوص) و ترکیب گیاهی، با استفاده از روش های آماری و بازدیدهای میدانی ترکیب گیاهی و میزان استقرار گیاهان در سه سایت مرجع، بحرانی و کلید مشخص گردید و پیشنهادات لازم برای منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه ارائه شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):