نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه «بیولوژی» و «دینامیسم» جمعیت «شته رازیانه» و دشمنان طبیعی آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
خانی موسی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور بررسی اثرات برگ و گل آذین گیاه «رازیانه» بر روی «بیولوژی» شته Hyadaphis Foeniculi (Pass) در شرایط آزمایشگاهی و بررسی تغییرات جمعیت آن در شرایط مزرعه ای روی «رازیانه» کشت شده در سال های 1375 و 1376 در ایستگاه تحقیقاتی منطقه البرز کرج این مطالعه انجام گرفت. بررسی های آزمایشگاهی در دمای 1±25 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±65 درصد، 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد.
نتایج حاصل از این بررسی هم نشان داد که از نظر ترجیح غذایی برای شته، گیاه «رازیانه» جوان کشت شده در سال 1376 نسبت به «رازیانه» کشت شده در سال 1375 مطلوب تر است.
دشمنان طبیعی شته H. foeniculi که از روی «رازیانه» جمع آوری و شناسایی گردیدند عبارت بودند از:

Coccinella Septempanctatal, Hippodamia Variegara Goeze, Deraeocoris Punctulants, Exochomus Nigromaculatus Goeze, Chrysoperla Carnea (Stephens), Trioxys Paldidus (Haliday)

که در میان حشرات ذکر شده کفش دوزک ها در مراحل لاروی و حشره کامل از شته ها تغذیه کرده و از جمعیت بیش تری نسبت به سایر دشمنان طبیعی برخوردار بودند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):