نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت اشتغال در استان کرمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
عزمی بهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

این طرح به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی استان کرمان است که جهاددانشگاهی استان آن را اجرا کرده است. مقوله جمعیت، مهاجرت، مسایل مربوط به آن را در استان کرمان به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. مولفه های اصلی این تحقیق عبارتند از: مهاجرت، حاشیه نشینی، شهرنشینی، پراکندگی جمعیت و مرگ و میر، کنترل موالید، مشکلات حمل و نقل برون و درون شهری، مساله زمین و تغییرات جمعیتی، اقوام و مسائل مربوط به آن، گروه های جمعیتی و نوع زندگی آنها، زندگی عشایری. در اجراء این پروژه، ا بتدا اقدام شاخص های هر مولفه تدوین شد تا بتوان هر یک از مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرارداد. سپس با وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف گردیده است. و در نهایت راهبردهایی بر اساس رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی اهداف تعیین شده ارائه گردیده است.
در این تحقیق پس از بررسی ساختار توسعه و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی، چشم انداز آتی عرضه و تقاضای نیروی کار استان تعیین و تحلیل جامعی درباره عوامل بنیادی بازدارنده گسترش اشتغال ارائه و بر این مبنا راهبردها و سیاست هایی برای توسعه اشتغال پیشنهاد شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):