نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز اندازه ذره-روش های محاسبه بر اساس توزیع احتمال نرمال لگاریتمی-بخش پنجمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد نمایش توزیع تجمعی اندازه ذره است که از توزیع احتمال نرمال لگاریتمی تبعیت می کند و به کمک آن، محاسبه انجام شده با استفاده از توابع توزیع اندازه ذره بدون ابهام بررسی می شود. طراحی کاغذ نمودار احتمال نرمال لگاریتمی مانند محاسبه گشتاورها، قطرهای میانه، قطرهای میانگین و مساحت سطح ویژه حجم، شرح داده می شود.
کاربرد این طرح نمایش توزیع تجمعی اندازه ذره است که از توزیع احتمال نرمال لگاریتمی تبعیت می کند و به کمک آن، محاسبه انجام شده با استفاده از توابع توزیع اندازه ذره بدون ابهام بررسی می شود. طراحی کاغذ نمودار احتمال نرمال لگاریتمی مانند محاسبه گشتاورها، قطرهای میانه، قطرهای میانگین و مساحت سطح ویژه حجم، شرح داده می شود
.
توزیع های احتمال نرمال لگاریتمی اغلب برای نمایش توزیع های تجمعی اندازه ذره با هر ابعادی مناسب هستند. مزیت ویژه آنها در این واقعیت نهفته است که توزیع های تجمعی مانند توزیع های عددی، طولی، سطحی، حجمی یا جرمی، به وسیله خطوط موازی نمایش داه می شود که مکان همه آنها از اطلاعات مربوط به یکی از آنها تعیین می شود
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):