نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارزش های فردی و اجتماعی حاکم بر جوانان شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
تمیمی پور حمید (مسئول طرح)
نیسی عبدالکاظم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی و تهیه 1 مقاله و ارسال آن برای چاپ در نشریات علمی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی ارزش های فردی و اجتماعی جوانان شهر اهواز انجام گرفته است. برای سنجش نظام ارزشی از پرسشنامه بررسی ارزش های(SV) آلپورت و همکاران (1962) استفاده گردید.
در این پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و فرض کلی پژوهش آن است که بین جوانان شهر اهواز با شرایط مختلف از نظر ارزش های فردی و اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. در این پژوهش 850 نفر از جوانان 29-18 سال وجود داشت که به صورت تصادفی چند مرحله ای، از بین جمعیت کل جوانان شهر اهواز انتخاب شد. طرح تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تفاوت میانگین، آزمون
T ، گروه های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه) جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات میدانی استفاده شده است.
یافته های این پژوهش نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین جوانان دو جنس از لحاظ ارزش نظری و مذهبی می باشد. بین جوانان دانشگاهی و غیر دانشگاهی از نظری اقتصادی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد. بین جوانان شاغل بیکار از نظر ارزش نظری و مذهبی تفاوت معناداری مشاهده گردید. بین جوانان دارای پایگاه اقتصادی – اجتماعی مختلف از نظر ارزش اجتماعی تفاوت معناداری یافت گردید. اما بین جوانان مجرد و متاهل از نظر مولفه های شش گانه ارزشی تفاوت معناداری مشاهده نگردید
.ارزش های فردی، ارزش های اجتماعی، جوانان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):