نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رابطه پوشش گیاهی با میزان شوری و ماندابی خاک و اثرات شوری خاک بر روی ترکیبات معدنی «گیاهان معرف» در منطقه «سمنان»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
جعفری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از اجرای این پروژه امکان تعریف پروژه تکمیلی جهت تعیین پوشش گیاهی مناسب منطقه «سمنان» فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این مورد منطقه ای برای تحقیق در شهرستان «دامغان» از «مزرعه طالو» تا «کویر حاج علی قلی» (چاه جم) انتخاب شد و تیپ های مختلف گیاهی در آن تشخیص داده شد که عبارتند از:

1- Artemisia Herba alba & Pteropyrum Olivieri
2- Anabasis Aphyla & Lycium Depressum & Prosopis Farcfa
3- Tamarix. Sp & Halocnemum Stobilaceum
4- Halcnemum Strobilaceum & Limonium Iranicum
5- Alhaji Camelorum

در خاک های منطقه گونه های گیاهی فوق به ترتیب عبارتند از: «رگوسول، رسوبی، رسوبی شورواکسترنال سولونچاک.»
روش مطالعه: برای تعیین گونه های گیاهی از روش پلات گذاری استفاده شد و در تجزیه گیاه و خاک از روش های متداول، استفاده گردید و به منظور نامگذاری خاک از طبقه بندی قدیمی استفاده شد.
فاکتورهایی چون: «EC ،PH
رطوبت و …» در خاک و فاکتورهایی مانند «سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلروسولفات» به طور مشترک در خاک و گیاه تجزیه شده و به کمک معادلات «رگرسیون» که رابط ه سه نمونه گیاه و سه نمونه خاک را نشان می دهد روابط بین عناصر خاک و گیاه به دست آمد، به علاوه در محدوده های مختلف هدایت الکتریکی، گیاهان گوناگون مقاوم به دست آمده که با توجه به مراجع مختلف، گیاهان دیگری برای کشت در منطقه مورد نظر پیشنهاد گردید. نتایج مهم دیگر که از این مطالعه فراهم می گردد سنجش بعضی عناصر به کمک عناصر دیگر (که به سهولت به دست می آید) و استفاده از تجزیه عناصر در گیاه و تغذیه دام های مرتعی می باشد. بررسی سطح سفر ه آبی از کارهای دیگری است که در اثر لوله گذاری در گونه های مختلف گیاهی انجام شده است. کلیه بررسی ها طی دو فصل بهار و تابستان انجام گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):