نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی تعیین موانع راهبردی- فناوری در صنایع غذایی و ارائه اولویت های تحقیقاتی و مطالعاتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی (صنایع غذایی)

پژوهشگران: 
ذاکری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

استخراج و پیشنهاد 53 عنوان پروژه تحقیقاتی در زمینه شاخه های منتخب صنایع غذایی


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

برای انجام این طرح، کمیته راهبری با شرکت نمایندگان سازمان های اجرایی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و کارخانه های صنایع غذایی تشکیل شد. در این کمیته، مسایل ومشکلات موجود در صنایع غذایی مطالعه گردید.
براساس تصمیمات کمیته راهبری، صنایع غذایی در 2 گروه صنایع غذایی استراتژیک و دارای پتانسیل صادرات بررسی شدند
.
در جلسات کمیته راهبری، شاخص هایی برای هر کدام از این 2 گروه تعریف گردید و با توجه به امتیازها وضرایب داده شده به هر شاخص، فرم هایی تهیه گردید تا امتیاز دهی به این فرم ها با نظر کارشناسان صنعتی و دانشگاهی صورت گیرد.
پس از توزیع فرم ها و اخذ نظر کارشناسان و ارزیابی آن با روش های آماری، اولویت های تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینه شاخه های منتخب تعیین شد. سپس با نظر کارشناسان و خبرگان صنعتی و دانشگاهی عناوین پروژهایی در ارتباط با مشکلات و معضلات موجود در صنایع غذایی منتخب تعریف گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):