نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت تورم و فقر در استان کرمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
حسنی منصور (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1380

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

جهاددانشگاهی استان کرمان این طرح را به عنوان یکی از پروژه های طرح ساماندهی اجتماعی اجرا کرده و مقوله فقر را در این استان به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. مولفه های اصلی این تحقیق عبارتند از: گرانفروشی، احتکار، اختلاف سطح زندگی بین شهر و روستا، اختلاف سطح زندگی بین اغنیا و فقرا، مسائل مربوط به نرخ گذاری، عدم کنترل بر روی قیمت ها، سوء تغذیه و عوارض ناشی از آن در بین فقرا، کنترل موالید توسط خانواده های کم درآمد و فقیر، مرگ و میر طبقه فقیر، وضعیت بهداشتی طبقه کم درآمد، فقر و تحصیلات فقرا و جرائم، فقر و ناهنجاری های اجتماعی و فقر و حاشیه نشینی. در اجراء این پروژه ابتدا شاخص هایی برای هر مولفه تدوین شده است تا بتوان هر یک از این مولفه های کیفی را به صورت کمی مورد بررسی قرار داد. سپس وضعیت موجود استان به کمک جمع آوری اطلاعات و آمار و ارقام توصیف گردیده است. و در نهایت راهبردهایی برای رسیدن از وضع مطلوب، یعنی اهداف تعیین شده ارائه شده است.
در این تحقیق ضمن ریشه یابی عوامل فقر در سطح ملی و به ویژه استانی، راهکارهایی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی برای کاهش فقر و رسیدن به اهداف پیشنهادی در پنج سال آتی ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):