نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد اندازه گیری پرتوزایی در محیط-خاک بخش 1: راهنماها و تعاریف عمومیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
هاتفی راحله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد ارائه الزامات کلی برای انجام آزمون های هسته های پرتوزا بر روی نمونه خاک را تعیین می کند و شامل نمونه برداری نیز می باشد.
مراحل و روش های اجرایی طرح عبارتند از:
-
تعریف اصطلاحات اصلی مربوط به خاک ها، نمونه برداری، پرتوزایی و اندازه گیری آن
-
شرح منشأهای پرتوزایی در خاک ها
-
تعریف اهداف اصلی مطالعه پرتوزایی در نمونه های خاک
-
معرفی اصول مطالعات پرتوزایی خاک
-
تعیین الزامات تحلیلی و روش انجام کار هنگام اندازه گیری پرتوزایی در خاک
این استاندارد برای افرادی که مسوول تعیین میزان پرتوزایی خاک ها با هدف حفاظت در برابر پرتو می باشند، تهیه شده است و برای خاک باغ ها و مزارع، مکان های شهری و صنعتی و نیز خاک هایی که تحت تاثیر فعالیت های انسان قرار نگرفته اند، بکار می رود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):