نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نشانه شناسی هویتی معماری سنتی مناطق مختلف ایران و چگونگی به کارگیری مفاهیم آنها در معماری نوین کشورگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
جانی پور بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله از نتایج طرح


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از تهیه این طرح آن است که نشان دهد معماری سنتی ایران دارای هویت ویژه ای بوده است و هویت آن نیز نشانه هایی دارد که بحث تداوم آن، از گذشته تا امروز بوده اند و شکل گیری آن نشانه ها بر اساس مفاهیمی بوده که اینک بسیاری از آن مفاهیم وجود دارند و به همین دلیل برای این که بتوان معماری معاصر ایران را نیز دارای هویت نمود، می بایست با توجه به مفاهیم هویت بخش، نشانه هایی را در این معماری ایجاد کرد که مانند نشانه های معماری سنتی، تداوم بخش هویت معماری باشند.
در فصل اول، کلیات مطالعاتی شامل مبانی، تعاریف، مفاهیم و ... آورده شده تا خواننده با موضوع آشنا شود، سپس در فصل دوم به نشانه شناسی معماری سنتی ایران و معرفی انواع نشانه های هویت بخش آن پرداخته شد، در فصل سوم برای آشنایی با توجه یا عدم توجه معماری معاصر به هویت و نشانه های هویتی، رویکردهای نمادین صورت گرفته در تک بناهای خاص به استفاده یا استحاله نشانه های معماری سنتی در طراحی جدید بررسی گردید، در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده تا بتوان انواع نشانه های هویت بخش را استخراج و دسته بندی نمود که نهایتا به چهار گونه شامل: 1 نشانه های کالبدی، 2 نشانه های ساختاری (سازه ای)، 3 نشانه های مفهومی، و 4 نشانه های تزئینی دست یافت. در فصل پنجم نیز با توجه به مطالعات انجام شده به نتیجه گیری پرداخته و راهکارها و معیارهایی را جهت ایجاد نشانه های هویتی در معماری نوین ارائه شد
.
می بایست هم کارفرمایان و هم طراحان معماری به ایجاد هویت در معماری معاصر علاقمند شوند و نهادهای قانون گذار نیز با تجدید نظر و اصلاح ضوابط طراحی و معماری و طراحی شهری به مساله هویت و نشانه های آن اهمیت داده و نهایتا طراحان معمار با درک صحیح از مفاهیم انتقال یافته از نشانه های معماری سنتی، نشانه های هویت بخش را در معماری نوین کشور خلق نمایند
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):