نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استفاده از روش کشت بافت و تکثیر «یونجه»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زراعت

پژوهشگران: 
بیگی امیرحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1373

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق کتابی تحت عنوان «روش های کشت بافت و تکثیر یونجه» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به مواد غذایی اهمیت زیادی پیدا می کند. یکی از راه های افزایش موادغذایی ازدیاد تولیدات کشاورزی است. این عمل از دو طریق افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح امکان پذیر است. افزایش سطح زیر کشت علاوه بر محدودیت های خاص خود نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد ولی بالا بودن عملکرد و واحد سطح نیاز به انجام تحقیقات و به زراعی و تکنولوژی مناسب دارد. در دنیای امروز با بهره گیری از فن آوری های جدید کشت بافت و مهندسی ژنتیک می توان امیدوار بود که بدون افزایش سطح زیر کشت تولید محصولات کشاورزی افزایش قابل ملاحظه ای یابد.
در کشت بافت می توان اهداف کلی زیر را مد نظر قرار داد:
1- تکثیر سریع گیاهان برای استفاده در تحقیقات اصلاحی و ژنتیکی
2- تولید گیاه «هاپلویید» و «دی هاپلویید»
3- ایجاد «هیبریداسیون سماتیکی» بین گونه ای و بین جنسی
4- ایجاد موتاسیون های القایی
5- حفظ و نگهداری منابع گیاهی از طریق کشت بافت
6- انتقال ژل های خارجی مطلوب به سلول های مورد نظر از طریق کشت بافت و مهندسی ژنتیک
7- تولید گیاه عاری از ویروس
8- ایجاد لاین های مقاوم به امراض و بیماری ها، مقاوم به شوری و خشکی و مقاوم به علف کش ها
نتایج حاصل از این مطالعه کتابخانه ای نشان داد که از طریق کشت بافت می توان لاین های مختلف یونجه با اه داف مشخص به دست آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):