برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربردی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده استان گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در هفتمین همایش کشوری بهداشت محیط سال 1383- با عنوان: «بررسی پیامدهای توسعه در منابع حفاظت شده مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش لوندویل»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

گردشگری مبتنی بر طبیعت بخش رشد یابنده سریعی در نظام بازار جهانی گردشگری است. مکان های هدف، این نوع از گردشگری، عمدتا پارک های ملی، ذخیره گاه های حیات وحش، سیماهای طبیعی جذاب و تماشایی و مناطق بکر و دست نخورده است.
گردشگری مبتنی بر طبیعت همه انواع گردشگری متمرکز، گردشگری با انگیزه های هیجان طلبی و گردشگری با پیامد خفیف را که در آنها انگیزه اصلی، بهره برداری از طبیعت وحشی و دست نخورده همراه با گونه ها و زیستگاه های جانوری، سیماهای طبیعی رودخانه های جذاب و تماشایی است را شامل می شود، به عبارتی دیگر گردشگری مبتنی بر طبیعت، مسافرت به منظور کسب لذت از نواحی طبیعی دست نخورده و مشاهده نزدیک حیات وحش گیاهی و جانوری است، اما در مقابل، اکوتوریسم، نوعی گردشگری طبیعی با پیامد خفیف است که در جهت پایداری گونه ها و زیستگاه های طبیعی هم به صورت مستقیم از طریق مشارکت در اقدامات و برنامه های حفاظتی و هم به طور غیرمستقیم از طریق ایجاد درآمد برای جوامع محلی و در نتیجه ایجاد انگیزه برای آنها در جهت حفاظت از میراث های طبیعی فعالانه عمل می نماید. در میان گزینه های مختلف نظام جهانی گردشگری، اکوتوریسم با اهداف ماهوی آن یعنی حفاظت از محیط زیست، التزام به جوامع محلی و احترام به ویژگی های فرهنگی جوامع میزبان از جمله گزینه های برنامه ریزی است که دارای بیشترین سازگاری با مفهوم توسعه پایدار است
.
در استان گیلان مناطق چهارگانه حفاظتی از بکرترین، دست نخورده ترین و جذاب ترین عرصه های طبیعی هستند که به لحاظ پتانسیل های طبیعی، قابلیت های چشمگیری برای کاربری اکوتوریسم دارا هستند، و هدف از این تحقیق، شناسایی راهبردی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای متصور برای کاربری اکوتوریسم در این مناطق بوده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عمده نقاط قوت این گونه مناطق ویژگی های طبیعی و به ویژه حیات وحش آن است و فرصت های متصور محلی، منطقه ای، ملی و حتی بین المللی برای این گونه مناطق نیز، تقاضای گسترش یابنده مشاهده حیات وحش در سطوح یادشده است که می توان با برنامه ریزی مناسب به این تقاضاها پاسخ گفت
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):