نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت شغلی و همبسته های آن در صنایع و بررسی استرس های شغلی کارکنان صنایع استان خوزستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
صباغ عبدالمجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: اداره کل صنایع و معادن استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی میزان رضایت شغلی و همبسته های آن در سازمان صنایع و معادن استان خوزستان و بررسی استرس های شغلی کارکنان آن تدوین و اجرا گردید. جمعیت هدف 1600 نفر از کارکنان شرکت ها و موسسات تولیدی دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان بود که در دامنه سنی 63-18 سال قرار داشتند. از این تعداد 1360 نفر مرد و 240 نفر زن بودند. در این تحقیق صنایع استان به هشت گروه (صنایع شیمیایی، سلولزی، غذایی، کانی غیر فلزی و فلزی، برق، نساجی و صنایع سنگین) تقسیم گردید و برای نمونه گیری نیز از روش نمونه گیری تصاعدی خوشه ای استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه که شامل اطلاعات شخصی و حرفه ای، آزمون سنجش خشنودی شغلی JDI، آزمون زمینه یابی تشخیص استرسی (s.d.s) و آزمون سنجش پیوستگی گروهی بود، استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد از میان عوامل شخصی، میزان سابقه کار کارکنان تنها متغیر پیش بینی رضایت شغلی کارکنان است و از میان عوامل محیطی به استثنای سطح شغل سایر متغیرها به عنوان پیش بینی رضایت شغلی محسوب می شوند و سایر متغیرها نظیر وضعیت حقوق و دستمزد، میزان تحصیلات نقش کمتری در پیش بینی رضایت شغلی دارند. همچنین نتایج نشان داد بین هشت گروه صنعتی از لحاظ متغیرهای مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. در نهایت ملاحظه گردید ویژگی های نقش، تعارض نقش و گرانباری نقش با استرس شغلی کارکنان رابطه مثبت معنی دار و با رضایت شغلی رابطه منفی دارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):