نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کشت بافت جو و بررسی امکان دستیابی به ارقام مقاوم به شوری و خشکیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زراعت

پژوهشگران: 
بیگی امیرحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1372

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از این پژوهش، امکان تعریف پروژه تکمیلی در جهت دستیابی به ارقام مقاوم به شوری و خشکی جو فراهم می باشد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از روش های متداول برای تهیه ارقام مقاوم به شوری و خشکی در گیاهان و از آن جمله جو، روش کشت بافت است. در مورد این موضوع تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور در رابطه با تهیه ارقام مقاوم به خشکی و شوری به خصوص در گیاه جو صورت پذیرفته است. در این طرح ضمن مطالعه و جمع آوری فعالیت های تحقیقاتی انجام گرفته در داخل و خارج از کشور، کلیه مطالب و دسته بندی آن ها، به صورت گزارش مبسوطی تدوین گردیده است که می تواند برای تحقیقات بعدی منبع معتبر و جامعی باشد و ضمن جلوگیری از دوباره کاری ها، به عنوان راهنمای مناسبی مورد استفاده محققان قرار گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):