برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین غلظت جرمی دی اکسیدگوگرد نشرشده از منبع ایستا به روش کروماتوگرافی یونیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
آقازاده فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

این استاندارد ارائه روشی برای تعیین غلظت جرمی دی اکسیدگوگرد نشر شده از وسایل احتراقی و فرایندهای صنعتی (پسماند) است که تعیین کننده مهمترین ویژگی های عملکرد آنهاست. روش توصیف شده در این استاندارد گستره غلظت دی اکسیدگوگرد را از 6 mg/m3 تا 333 mg/m3با زمان نمونه برداری 30min مورد آزمایش قرار می دهد. این استاندارد برای غلظت های جرمی دی اکسیدگوگرد بیش از گستره فوق، با رساندن محلول های نمونه به یک رقت مناسب، قبل از تجزیه یا به وسیله استفاده حجم زیادی از محلول جذبی کاربرد دارد و در مورد غلظت های دی اکسید گوگرد که کمتر از این گستره هستند زمان نمونه برداری افزایش داده می شود. این استاندارد برای تجزیه نمونه هایی که شامل مقادیر جزئی تری اکسیدگوگرد و سولفات های فرار (کمتر از %5 غلظت دی اکسیدگوگرد مورد انتظار) و آمونیوم (کمتر از(5mg/m3 قابل اجراست. همه غلظت ها براساس گاز خشک در دمای 273.2K و فشار 101.3kPa می باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):