نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید دانش فنی ماده پتاسیم لائوراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: شرکت اسپک

خروجی طرح: 

دانش فنی به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف این طرح تولید انبوه و فروش دانش فنی تولید پتاسیم لائورات است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
- فاز مطالعاتی: با توجه به نوع ماده، اطلاعات کاملی از مشخصات، روش های تولید مواد مشابه و نحوه شناسایی و آنالیز این ماده جمع آوری گردید.
- فاز آزمایشگاهی: در این مرحله، با ترسیم روند اجرای آزمایشات، چندین مرحله تولید آزمایشگاهی این ماده انجام گرفت و مشخصات آن با نمونه خارجی این ماده مقایسه گردید. در نهایت محصول تولیدی با کیفیت مناسب به دست آمد.
- فاز بنچ و پایلوت: در آخرین مرحله، مقدار 60 کیلوگرم از این ماده و در فاز بنچ تولید و پس از مصرف آن در واحد مربوطه در پتروشیمی تبریز و تایید کیفیت نمونه، عملیات تولید نیمه صنعتی آن آغاز گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):