نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مسائل ذخیره رطوبت، سازگاری، به زراعی گونه ها و ارقام مختلف غلات و گیاهان علوفه ای تحت شرایط دیم کاری در استان های «اصفهان» و«چهارمحال و بختیاری»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زراعت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: سازمان جهادسازندگی استان و معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این پروژه به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح افزایش عملکرد در شرایط دیم کاری استان های «اصفهان» و «چهارمحال و بختیاری» از طریق شناخت و یافتن راه حل هایی برای از میان برداشتن یا کاهش موانع و عوامل محدود کننده تولید دیم غلات و گیاهان علوفه ای مورد نظر بوده است. برای حصول اهداف فوق مطالعات آزمایشگاهی، طی شش سال و در دو مرحله اصلی و در سه ایستگاه (سمیرم، شهر کرد و بروجن) بر اساس مطالعات مقدماتی انتخاب و به مورد اجرا گذاشته شد. در مرحله اول که سه سال به طول انجامید، مسائل ذخیره و حفظ رطوبت از طریق به کارگیری روش های مختلف کنترل علف های هرز طی سال آبش با استفاده از چهار رقم گندم و دو توده «اسپرس» مورد مطالعه قرار گرفت و مناسب ترین تلفیق از روش های فوق انتخاب گردید. با مطالعات فوق از سازگاری نزدیک به 30 رقم مقاوم به خشکی از گندم، جو، چاودار و نیز توده های مختلف اسپرس و جنس «آگروپیرون، پتازیوم» و سایر گیاهان که در طرح مطالعه و شناسایی رویشگاه گیاهان بومی منطقه «فریدن» سازگاری نسبی خود را نشان داده اند مورد مطالعه قرار گرفت (از این طریق ارقام برتر از گیاهان سازگار انتخاب خواهند شد). بررسی سازگاری های این گیاهان تحت شرایط ثابتی از روش تهیه بستر با آبش گذاری، کنترل علف های هرز، روش و فاصله کاشت، میزان کود، بذر و تاریخ کاشت انجام شد. عوامل فوق بر اساس معلومات و اطلاعات جمع آوری شده و تعیین گردید و برای ارقام مختلف یک محصول، ثابت بود. تعیین مناطق مناسب دیم کاری در استان های «اصفهان» و «چهارمحال و بختیاری» از طریق تطبیق و ادغام نقشه اقلیمی و مشخصات خاک شناسی مناطق فوق الذکر نیز در مرحله اول از این طرح به عمل آمد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):