نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز جامع ریسک پذیری واحدهای مجتمع پتروشیمی خراسانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- ایمنی

پژوهشگران: 
رشتچیان داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: مجتمع پتروشیمی خراسان

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

برای شناخت مخاطرات در واحدهای پتروشیمی اخیرا از روش مطالعه مخاطراتی و راهبری (HAZOP) که روشی با خلاقیت بیشتر و محدودیت کمتر است، استفاده می شود. برای تحلیل ریسک پذیری از روش های تحلیل مخاطرات و درخت آنالیز خطا استفاده می گردد.
در این پروژه برای هر یک از واحدهای اوره، آمونیاک، ملامین و یوتیلیتی
I و یوتیلیتی II مجتمع پتروشیمی خراسان، گره های عملیاتی شناسایی و تعیین شد و برای آنها مطالعات HAZOP صورت گرفت و برای تعدادی از موارد مهم که نیاز به محاسبه احتمال بروز حادثه بود محاسبات آنالیز درخت خطا انجام شد.
در نهایت دستورالعملی جهت آمادگی، واکنش و پیشگیری از وقوع مخاطرات ارائه گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):