نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خلاقیت و رابطه آن با متغیرهای محیط خانوادگی و جنسیتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف این تحقیق تاثیر محیط خانوادگی به لحاظ روابط عاطفی بر خلاقیت فرزندان و مقایسه میزان خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر و بررسی تاثیر محیط خانوادگی به لحاظ روابط عاطفی بر هرکدام از ابعاد خلاقیت که شامل ابتکار، بسط، انعطاف پذیری و سیالی و همچنین مقایسه میزان توانایی ابتکار، بسط، انعطاف پذیری و سیالی در دانش آموزان دختر و پسر بوده است. بااستفاده از پرسشنامه و تست تفکرخلاق تورنس مشخص شد که محیط خانوادگی تاثیر معنی داری بر خلاقیت و ابعاد آن ندارد. بدین معنا که خلاقیت فرزندان در خانواده های برخوردار از روابط عاطفی متفاوت کمابیش یکسان است. البته نتیجه یادشده با برخی از تحقیقات مشابه متفاوت است که دراین خصوص باید گفت که چون در این تحقیق منظور از محیط خانوادگی، میزان روابط عاطفی موجود درمیان اعضاء خانواده می باشد، ممکن است عدم وجود رابطه معنی دار بین محیط خانوادگی و خلاقیت، ناشی از این مساله باشد که هم روابط عاطفی زیاد و هم روابط عاطفی کم هردو مانعی برای رشد و شکوفایی خلاقیت می باشند و این اعتدال در روابط عاطفی است که تعیین کننده میزان خلاقیت فرزاندان می باشد.
درخصوص تفاوت های جنسی و اثرات آن بر خلاقیت این مطالعه، نشان داد که دانش آموزان دختر در دو بعد ابتکار و بسط خلاقیت بر پسران برتری دارند. در مقابل، دانش آموزان پسر در دو بعد انعطاف پذیری و سیالی خلاقیت بر دختران پیشی گرفته اند.
در زمینه برتری نمرات ابتکار دانش آموزان دختر نسبت به پسر نیز می توان گفت که دانش آموزان دختر باتوجه به جزء نگری که داشته اند، توانسته اند در ارائه پاسخ های نو و ارائه ابتکار نسبت به پسران پیشی بگیرند.
در مجموع بر اساس نمره کل حاصل از این تحقیق، دختران به طور معنی داری از خلاقیت بالاتری نسبت به پسران برخوردار هستند و بدین سان علت پایین بودن نقش زنان در فعالیت های علمی و اکتشافی را باید به محدودیت های اجتماعی و فعالیتی آنها نسبت داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):