نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز ریسک پذیری واحد اوره پتروشیمی شیرازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- ایمنی

پژوهشگران: 
رشتچیان داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: مجتمع پتروشیمی شیراز

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

برای شناخت خطرها در واحدهای نفتی و پتروشیمیایی اخیرا از روشی که با خلاقیت بیشتر ولی در مقابل با محدودیت کمتر توأم است و آن را مطالعه مخاطراتی و راهبری (HAZAN) می نامند و برای تحلیل ریسک پذیری آن مخاطرات از روش های تحلیل مخاطرات (HAZOP) و درخت آنالیز خطا (Fault Tree Analysis) استفاده می کنند.
در این پروژه ابتدا دستور العمل انجام
HAZOP و آنالیز درخت خطا تهیه گردید. سپس برای 13 گره عملیاتی واحد اوره پتروشیمی شیراز، مطالعات HAZOP انجام شد و نکات و پیشنهادهایی به منظور افزایش سطح ایمنی و عملیات واحد ارائه گردید.
برای تعدادی از موارد مهم که محاسبه احتمال بروز حادثه ضروری بود محاسبات آنالیز درخت خطا انجام شد و در نهایت دستور العملی برای آمادگی، واکنش و پیشگیری از وقوع مخاطرات ارائه گردید
.
در نهایت دستورالعملی جهت آمادگی، واکنش و پیشگیری از وقوع مخاطت ارائه گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):