برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر مقادیر مختلف «ازت» بر روی میزان محصول چهار واریته «سورگوم علوفه ای»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: زراعت

پژوهشگران: 
حجازی اسداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات لازم به منظور کشت بهینه گیاه «سورگوم» جهت مصرف کود «ازته» تدوین و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح چهار رقم سورگوم علوفه ای بنام های «ادوانس- 50 2، ادوانس 22 - 19 3، کا – 125- 33 4 و کا - 33 5» با چهار فرمول کودی «ازته» به مقادیر 0، 40، 80، 120 کیلوگرم در هکتار در ورامین در طرح آزمایشی کرت های خرد شده در سال های زراعی 1361 و 1362 مورد آزمایش قرار گرفته است.
نتایج حاصله و محاسبات آماری نشان دادند که دو رقم «ادوانس 50 و ادوانس 22 - 19»دارای عملکرد بیش تری از دو رقم «کا – 125 - 33 و کا - 40 - 33» داشته اند. افزایش «ازت» در دو رقم «ادوانس - 50 و ادوانس - 22 - 19» تا تیمار کودی «ازته»
N=120 کیلوگرم و کاهش «ازت» در دو رقم «کا – 125 - 33 و کا – 4 - 33» تا تیمار کودی N=80 کیلوگرم باعث افزایش محصول و درصد پروتئین خام در هکتار گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):