نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز دیفن هیدرامینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح روش سنتر دو مرحله ای برای تهیه این ترکیب استفاده شده است. ابتدا محلول بنز هیدریل برماید در حلال تولوئن به صورت قطره قطره به مخلوط بتادی متیل آمینواتانل و کربنات سدیم اضافه گردید و به مدت 5 ساعت رفلاکس شد و پس از دو بار جداسازی دیفن هیدرامین در محلول اتری به دست آمد. سپس با افزودن تدریجی محلول الکلی HCI به دیفن هیدرامین حاصل، ترکیب دیفن هیدرامین هیدروکلراید به صورت رسوب سفید رنگی به دست آمد. برای خالص سازی محصول، دو بار در مخلوط حلال پروپانل نرمال استون تبلور مجدد گردید.
نتیجه و دانش فنی به دست آمده از این طرح، امکان سنتز دیفن هیدرامین را در داخل کشور فراهم آورده است.

 
 
Title:Abstract:

ـ پذیرش مقاله در مجله دانشکده علوم شهید چمران اهواز
ـ ثبت اختراعKeyword(s):