نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه بافت تاریخی و فرهنگی شهر تسوجگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
اسمعیلی اکبر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شهرداری تسوج

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

مطالعه بافت تاریخی و فرهنگی شهر تسوج و ارائه راهبردهای عملیاتی جهت بهسازی آن هدف کلی و اصلی این طرح می باشد که بر این اساس اهداف خردی همچون شناسایی محدوده بافت تاریخی، برآورد هزینه های اجرا و تعیین و تامین منابع اعتباری مورد نیاز و ... در نظر گرفته شده است.
در این تحقیق از دو ابزاراسنادی و میدانی برای اجرای پروژه استفاده گردید، در این طرح به مطالعه خصوصیات وضع موجود و سپس تعیین حریم بافت تاریخی فرهنگی اقدام گردید. در مرحله بعد ویژگی های این محدوده از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله نهایی با ارائه پروژه های اولویت دار در زمینه بافت تاریخی- فرهنگی تسوج که منتج از راهبردهای به دست آمده از تحلیل های(SWOT) می باشند، پرداخته شده است.
در این طرح پس از مطالعه ویژگی های بافت تاریخی فرهنگی شهر تسوج، به شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت های این بافت اقدام شده و راهبردهای عملی برای بهبود و بهسازی بافت تاریخی فرهنگی ارائه گردیده است که در قالب راهبردهای تهاجمی، تدافعی، تنوع و بازنگری ارائه شده اند
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):