نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دیدگاه دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه، اولیاء و مدیران درباره حجاب دانش آموزانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش به ارائه نتایج مربوط به بررسی دیدگاه دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر مشهد، والدین و مدیران درباره حجاب اختصاص دارد. هدف این پژوهش ارائه توصیفی از دیدگاه دانش آموزان، اولیاء و مدیران درباره حجاب است. جامعه آماری، دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر مشهد و مدیران این مدارس و حجم نمونه 6 دانش آموز و 21 مدیر می باشد که به روش طبقه ای متناسب انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است و اعتبار آن از طریق آلفای کرانباخ و استفاده از پرسشگران مجرب و روایی آن نیز از طریق داوری خبرگان تامین شده است.
نتایج نشان می دهد حدود 48 درصد از دانش آموزان مورد بررسی دارای نگرش مثبت و یا بسیار مثبتی نسبت به حجاب بوده، 31 درصد نظری بینابین داشته و حدود 21 درصد نیز نگرشی منفی و یا بسیار منفی نسبت به چادر دارند و مانند مورد بالا نواحی یک و پنج با 43 و 42 درصد دارای بالاترین میزان نگرش مثبت نسبت به چادر بوده و نواحی چهار و شش نیز به ترتیب با 67.5 درصد و 50 درصد دارای بالاترین میزان نگرش منفی نسبت به چادر هستند.
با توجه به نتایج بدست آمد، پوشش مطلوب نزد دانش آموزان در حضور دبیر مرد و در زنگ تفریح «مانتو مقنعه» است. به طوریکه 61 درصد از دانش آموزان در «حضور دبیر مرد» و 53 درصد در «زنگ تفریح» مایلند از این پوشش استفاده نمایند. پوشش مطلوب درحضور دبیر زن و در زنگ ورزش نیز عدم استفاده از مانتو، مقنعه یا روسری است به گونه ای که 47 درصد دانش آموزان در حضور دبیر زن و 38 درصد نیز در «زنگ ورزش» تمایلی به استفاده از پوشش های فوق ندارند. پس از پوشش غالب فوق، در زنگ ورزش و در حضور دبیر زن به ترتیب 33 درصد و 27.5 درصد از دانش آموزان مورد بررسی پوشش «مانتو و مقنعه» را ترجیح می دهند. پوشش غالب در بازار و هنگام خرید «مانتو، مقنعه (روسری) و چادر» است. به طوریکه حدود 37 درصد از دانش آموزان ترجیح می دهند از این پوشش در موقعیت های مذکور استفاده نمایند و بالاخره پوشش مطلوب در میهمانی «روسری» (همراه با پیراهن و دامن یا پیراهن و شلوار) است. به گونه ای که حدود 27 درصد از دانش آموزان پوشش فوق را برای میهمانی مطلوب می دانند.
نتایج نشان می دهدکه حدود 87 درصد از مدیران مورد بررسی نسبت به حجاب نگرشی مثبت و یا بسیار مثبت دارند. همچنین 50 درصد از مدیران مورد بررسی نسبت به چادر نگرشی مثبت داشته و 58.6 درصد از مدیران نسبت به مانتو نگرشی مثبت دارند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):